Συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις των άρθρων 80-87 του Ν.4261/2014