Μάθετε περισσότερα για εμάς

Η εταιρεία

Ιστορία

Η Capital Χρηματιστηριακή ιδρύθηκε το 1994 και είναι Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων ενώ παράλληλα συμμετέχει στο Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφαλείας Χρηματιστηριακών Συναλλαγών. Πρόκειται για μια ιδιωτική επιχείρηση ελληνικών συμφερόντων που εστιάζει στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών της.

Η Εταιρεία έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχει σήμερα τις παρακάτω κύριες και παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες:

 • Λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.
 • Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.
 • Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • Παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή.
 • Παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.
 • Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου.
 • Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος.
 • Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων.

Που βασίζεται η φιλοσοφία μας

Βασικές Αρχές

Βασικό ζητούμενο της Εταιρείας από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της αποτελεί η διαμόρφωση μακροχρόνιων προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τον κάθε επενδυτή, προσβλέποντας σταθερά στην καλύτερη εξυπηρέτησή του, καθιστώντας την εταιρεία μία από τις πιο ασφαλείς και υπεύθυνες λύσεις στη ελληνική αγορά.

Συγκεκριμένα οι βασικές αρχές που διέπουν τόσο τις υπηρεσίες brokerage όσο και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι:

Η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσα από μια πληθώρα εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών.
Αυστηρή εφαρμογή νόμων, αποφάσεων και κανόνων που διέπουν το σύνολο των επενδυτικών λειτουργιών και υπηρεσιών.
Διαφάνεια και ποιότητα των συναλλαγών με αποτελεσματική διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου σε όλες τις δραστηριότητές μας.
Συνεχής παρουσία στην ελληνική αγορά με σύναψη συνεργασιών και συμφωνιών με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών πάντα προς όφελος του πελάτη.
Τεχνολογική προσαρμογή στις επιταγές της αγοράς και της εποχής.
Προσαρμοσμένες (tailor-made) επενδυτικές λύσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και το προφίλ του κάθε πελάτη.
Θέσπιση κανόνων και λειτουργιών βάσει των διεθνώς αποδεκτών επενδυτικών κριτηρίων για την καλύτερη διαχείριση των χαρτοφυλακίων των πελατών.
Αντικειμενική και αξιόπιστη πληροφόρηση των πελατών μας τόσο για θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων όσο και για τη χρηματοοικονομική θέση και εξέλιξη των χαρτοφυλακίων τους.

Τι επιθυμούμε για το μέλλον

Το όραμά μας

Όραμά μας είναι να αποτελούμε πρωταρχική και αξιόπιστη επιλογή επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα μέσω της ιδιαίτερης γνώσης μας των χαρακτηριστικών και λειτουργιών της κάθε αγοράς, της εξειδίκευσης μας στη διαχείριση, αλλά πρωτίστως μέσω του προσωπικού ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των πελατών μας. Προτεραιότητα παραμένει πάντα η βέλτιστη εκπλήρωση των επενδυτικών στόχων των πελατών.