Πρόσκληση ΔΣ για Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της CAPITAL Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ