ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΣ Δ.Σ. CAPITAL ΕΤΟΥΣ 2017