Ιστορία

[vc_row][vc_column width=”1/2″][dt_gap height=”40″][vc_single_image image=”43″ style=”vc_box_rounded” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” image_hovers=”true” img_size=”465×600″][dt_gap height=”40″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Η Capital Χρηματιστηριακή ιδρύθηκε το 1994 και είναι Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων ενώ παράλληλα συμμετέχει στο Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφαλείας Χρηματιστηριακών Συναλλαγών. Πρόκειται για μια ιδιωτική επιχείρηση ελληνικών συμφερόντων που εστιάζει στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών της.[/vc_column_text][dt_gap height=”40″][dt_vc_list style=”1″ bullet_position=”top” dividers=”false”]Η Εταιρεία έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχει σήμερα τις παρακάτω κύριες και παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες:

 • Λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.
 • Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.
 • Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • Παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή.
 • Παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.
 • Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου.
 • Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος.
 • Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων.

[/dt_vc_list][/vc_column][/vc_row]