Οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου (Discretionary Asset Management) απευθύνονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, με πλήρη διαφάνεια των επενδύσεών τους αλλά αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να έχουν την ευθύνη της διαρκούς παρακολούθησης και προσαρμογής του χαρτοφυλακίου τους.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου διαχείρισης, ο πελάτης αφήνει τη διαχείριση της επενδυτικής του θέσης εξ’ ολοκλήρου στην Εταιρεία, εντασσόμενος στη προσαρμοσμένη επενδυτική λύση που διαμορφώνεται βάσει των αναγκών του.

Οι επενδυτικές πράξεις έχουν ως στόχο τους την καλύτερη δυνατή συσχέτιση απόδοσης κινδύνου της επενδυτικής στρατηγικής καθώς και της προσαρμογής της απόδοσης του χαρτοφυλακίου σε έναν προκαθορισμένο συγκρίσιμο δείκτη αναφοράς.

Στον συγκεκριμένο τύπο διαχείρισης, η Eταιρεία διατηρεί δικαίωμα πρόσθετων προμηθειών επί των επιτευχθέντων θετικών αποδόσεων της εκάστοτε επενδυτικής στρατηγικής πέραν της συμβατικής προμήθειας διαχείρισης.