• Στο πλαίσιο της συνεχούς συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τους διαρκώς μεταβαλλόμενους κανόνες εποπτείας και νομοθεσίας που διέπουν τις επενδυτικές λειτουργίες, η Εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με κάθε νομοθετική επιταγή. Προς ενημέρωση των πελατών της για όλο το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας παρατίθενται οι κάτωθι σύνδεσμοι:
  • Tράπεζα της Ελλάδος – Εποπτεία Πιστωτικού Συστήματος: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/default.aspx
  • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Νομοθεσία / Συστάσεις / Εγκύκλιοι: http://www.hcmc.gr/pages/category.asp?catID=7