Τι παρέχουμε

Υπηρεσίες

Δείτε αναλυτικά τις μεσολαβητικές μας υπηρεσίες

Brokerage

Η Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών για πελάτες της σε όλο το εύρος των χρηματοοικονομικών προϊόντων και σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Η απλούστερη μορφή εκτέλεσης πράξεων γίνεται μέσω ενός λογαριασμού τοις μετρητοίς (Cash Account) όπου οι αγορές μετοχών γίνονται βάσει του χρηματικού υπολοίπου του πελάτη. Ο πελάτης ορίζει ο ίδιος κατ’ αυτόν τον τρόπο το ποσό που προτίθεται να διαθέσει για επένδυση σε μετοχές και γνωρίζει εκ των προτέρων τις χρηματικές απαιτήσεις του λογαριασμού του.

Παράλληλα με την εκτέλεση εντολών τοις μετρητοίς, η Εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες να προβούν σε αγορές μετοχών μεγαλύτερες σε αξία από το διαθέσιμο χρηματικό τους υπόλοιπο δεσμεύοντας ως ασφάλεια στη χρηματιστηριακή εταιρεία μετοχές ή μετρητά που αποτελούν το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, δηλαδή με πίστωση, βραχυπρόθεσμη (2 ημερών) ή μακροπρόθεσμη. Η παροχή των πιστώσεων γίνεται πάντα σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και διατάξεις που διέπουν την παροχή χρηματιστηριακής πίστωσης

Η Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα μόνο και σε όσα εξ αυτών έχουν ήδη ατομική μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) και κωδικό στην Εταιρεία, και λειτουργεί παρόμοια με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Υπάρχουν όλα τα ονόματα των φυσικών προσώπων που κατέχουν ένα κοινό χαρτοφυλάκιο, το οποίο έχει τις μετοχές όλων των συμμετεχόντων. Οι συναλλαγές γίνονται από το ενιαίο χαρτοφυλάκιο μέσω όλων των προσώπων που αναφέρονται στην κοινή μερίδα

Capital Securities